سال 41 در مشهد - از سمت راست : مرادی ( همکلاسی ) - مرحوم تختی - فریدون ممبینی تیم پرسپولیس - ایستاده از سمت راست : کاظم رحیمی، محمود بیداریان، جعفر کاشانی، عزیز اصلی، بیوک وطن خواه - نشسته از سمت راست : فریدون ممبینی، رضا وطن خواه، حسین کلانی، اصغر ادیبی، مرحوم ناظم گنجاپور، مرحوم حبیب علیزاده معرفی فریدون ممبینی بعنوان درخشان ترین بازیکن روز در روزنامه های خوزستان تیم فاخری ( شاهین ) اهواز - ایستاده از راست : ایرج فولادی، بختیاری، محمود امینی، مرحوم خرسند خدام - - - جلیل محمد زاده، عبدالهی - نشسته از سمت راست : مرحوم ایرج سلیمانی، اسماعیل بیگی، مرحوم صفر ایرانپاک، شنبه امینی، فریدون ممبینی، جاسم اهل یرف بازی تیم خوزستان با تیم ملی - از سمت راست : حسین کمائی، جهانگیر ابوالپور، فاروق فتاحی، شاه غلام رمزی، امیر کاردان، علی پورجانکی، میرزا پورمحمد، قندیل، حسن علم، منوچهر سالیا فریدون ممبینی
تیم شاهین تهران ( سال 1345 ) - از سمت راست : رسام، بیوک وطن خواه، حمید حاکمیان، همایون بهزادی، حسین کلانی، رضا وطن خواه، هادی طاووسی - نشسته از سمت راست : مرحوم گنجاپور، فریدون ممبینی، کاظم رحیمی، اضغر ادیبی، ابراهیم آشتیانی، حمید شیرزادگان، جعفر کاشانی بازیکنان پرسپولیس تیم به هواداران در شمال از سمت راست :تهرانی، - - - مرحوم محمد بوقی، منصور رشیدی، اصغری، فریدون ممبینی، اکبر محمدی، ترابی بازی پرسپولیس با زسکا شوروی - سر زدن فریدون ممبینی از سمت راست : حسینی، فریدون ممبینی، رمزی، عزیز اصلی، عسگرخانی در چالوس بازی با تیم پیکان - رضا وطن خواه، مرحوم سهراب شاهرخی، بیوک وطن خواه، جعفر کاشانی، فریدون ممبینی
بازی با تیم پاس - در حال سر زدن، پرویز میرزاحسن، فریدون ممبینی، ایستاده از سمت راست : حسین گازرانی تیم پرسپولیس - ایستاده از سمت راست : حمید جاسمیان، بیوک وطن خواه، مرحوم سهراب شاهرخی، فریدون ممعینی، محمود بیداریان، مهدی عسگرخانی، فریدون ممبینی، مرحوم حبیب علیزاده - نشسته از سمت راست : مرحوم گنجاپور، جعفر کاشانی، رضا وطن خواه، آشتیانی، بهزادی، رحیمی تیم کشاورز در مجارستان - از سمت راست ایستاده : مجید صالح، سیامک رحیم پور، نادر محمدخانی، سیروس قایقران، رضا عابدینی، حمید علیدوستی، جمشید شاه محمدی، فریدون عسگرزاده، مربی محمود خوراکچی، مجید رضایی، مجتبی تقوی، سعیدی، نایب روئین دل، عدالت خواه، مریدون ممبینی مدیر عامل - وسط : حمید فیض آبادی، رضا شاهرودی، نشسته از سمت راست : فریدون برقی، کوروش برمک، کوه گیر، جواد زرینچه، قدرت مرادی، دلیخون، تشت زر، افتخاری، عبدالهی ( تدارکات )، الهی، سلطانی بازی تیم کشاورز با واشاش مجارستان در بوداپست - از سمت راست : سلطانی پزشک، نایب روئین دل، مربی. تشت زر، رضا عابدینی، کوروش برمک، محمود خوراکچی، مجید رضایی، تقوی، قدرت مرادی، دلیخون، عسگرزاده - مربی، فریدون ممبینی - مدیرعامل - نشسته از سمت راست : فریدون پرتی، نادر محمدخانی، سیروس قایقران، جواد زرینچه، کوه گیر، شاه محمدی، عبدالهی - تدارکات، شاهرودی، افتخاری، علیدوستی، رحیم پور، مجید صالح اولین دربی . سال 48 . پرسپولیس با تیم تاج ( استقلال فعلی ) از سمت راست ایستاده : بیداریان، بهمن نوروزی، نیلچیان، بیوک وطن خواه، بهزادی، رضا وطن خواه، حمید جاسمیان، هادی طاووسی، مرحوم گنجاپور، فریدون ممبینی، آشتیانی، جعفر کاشانی، حسین کلانی
پرسپولیس به همراه هواداران در چالوس - از سمت راست : ناصر علائی، هادی کاووسی، جعفر کاشانی، مرحوم دکتر برومند، فریدون ممبینی، رضا هیربد - نشسته : مرحوم محمد بوقی سال 44 ایرج دیرسیافی کاپیتان تیم شاهین، فریدون ممبینی تیم شاهین در سال 45 - از سمت راست : فریدون ممبینی، هادی طاووسی، ایرج دبیرسیاتی، ادیبی ، رحیمی، کاشانی، بیداریان - - - نشسته از راست : بیوک وطن خواه، آشتیانی، نازی آبادی، محمد ریاحی، بهزادی، شیرزادگان تیم فاخری اهواز سال 44 - از سمت راست : - - - ، - - -  ، جلیل محمدزاده، ویسی، اهوازی، شنبه امینی - نشسته از راست : صفر ایرانپاک، بیگی، اهل یرف، فریدون ممبینی، عبد دلفی مدرسه فوتبال کشاورز . ایستاده از راست : - - - ، سیامک پور رحیم، مجید رضایی - نشسته از راست : نایب روئین دل، عدالت خواه، مرحوم جدیدکیا، فریدون ممبینی، سید محمد صفی زاده، استاد مرحوم مددنوعی، کوروش برمک و ...
تیم شاهین اهواز سال 44 - از سمت راست : ایرج فولادی، - - - ، محمود امینی، صفر ایرانپاک، جلیل محمد زاده، مرحوم خدام، عبدالهی، خورشیدی، مرحوم جبار امیرقلی زاده رئیس باشگاه - نشسته از سمت راست : مرحوم ایرج سلیمانی، فریدون ممبینی، شنبه امینی، اهل یرف، - - - ، اسماعیل بیگی بازی پیکان از سمت راست : بهزادی، طاووسی، سلطانی، آشتیانی، رحیمی، وطن خواه، مرحوم شاهرخی، کاشانی، فریدون ممبینی تیم شاهین سال 45 در انزلی . از سمت راست : فریدون ممبینی، هرمز نازی آبادی، ادیبی، هیربد، بیداریان، ابوالقاسمی، محمد ریاحی پیروزی تیم پیکان با بازی زسکا از سمت راست : علی پروین، بیداریان، فریدون معینی، فریدون ممبینی، مرحوم گنجاپور، آشتیانی، کریم زاده، غلام وفاخواه، اکبر محمدی بازی پیش کسوتان خوزستان با تیم تهران - فریدون ممبینی همراه با مرحوم حمید برمکی
تیم کلنی اهواز - ایستاده از سمت راست : - - - ذهبی، مرحوم ایرج سلیمانی، جعفر فرعانی، امیر شیدائی، نادری، مرحوم محراب شاهرخی، سلحشور، ابوالپور - نشسته از راست : وارطان، اکبر افتخاری، فریدون ممبینی، مرحوم گنجاپور، صفر ایرانپاک، - - - ، - - - ، شاه غلام رمزی، مجید صلواتی تیم شاهین در شمال از سمت راست : صبوری، هوادار، رضا وطن خواه، بیوک وطن خواه، نازی آبادی، ابوالقاسمی، رئیس باشگاه شاهین گیلان، کاظم بیانی، مالکی، ایرج دبیر سیافی - نشسته از راست : رحیمی هیربد، فریدون ممبینی، - - - آشتیانی، کاشانی از سمت راست : دهنوی، فریدون ممبینی، کاظم رحیمی، مرحوم گنجاپور تیم آموزشگاه های اهواز - از سمت راست : محمد کاردان - مربی، سامی، سلحشور، مرحوم معینی خیاط، نادری - نشسته از راست جعفر فدعانی، - - - ، مجتبی دائمی، جهان مست، دلفی، - - - ، فریدون ممبینی تیم آب و خاک جنوب در شارجه امارات - فریدون ممبینی - مدیر عامل
بازی تیم کلنی اهواز با تیم آبادان سال 44 از سمت راست : ذهبی، فریدون ممبینی، فدعانی، شاهمراد، امیر شیدائی، امیر کاردان، عسگری، شاه غلام کمائی، - - - - اصغر تهرانی، حمید برمکی، فاروق فتاحی، قندیل تیم شاهین در انزلی - از سمت راست : - - - ، فریدون ممبینی، نازی آبادی، ابوالقاسمی، رحیمی، هیربد، وطن خواه، ایرج دبیر سیافی بازی تیم پرسپولیس در مازندران : دکتر امیرانی، حسین کلانی، مهدی عسگرخانی، فریدون ممبینی، - - -  ، پورجانکی، کاردان، شاه غلام، فتاحی، ابوالپور، سمائی بازی تیم خوزستان با تیم ملی - از چپ : سلحشور، فریدون ممبینی، سالیا، علم، هیربد، میرزاپورمحمد، قندیل، پورجانکی، کاردان، شاه غلام، فتاحی، ابوالپور، کمائی مسابقات جام دوستی - تیم پیکان از سمت جلو : هنریک سرکیسیان، فریدون معینی، بیوک وطن خواه، هادی کاووسی، غلام وفاخواه، مرحوم مهراب شاهرخی، جعفر کاشانی، اصغر ادیبی ، مرحوم ناظم گنجاپور، علی پروین، فریدون ممبینی
تیم کلنی اهواز سال 44 از سمت راست : ذهبی، فریدون ممبینی، اکبر انتخاری، فدعانی، مرحوم گنجاپور، وارطان، مرحوم ایرج سلیمانی، - - - ، دلفی، امیر شیدائی، مرحوم صفر ایرانپاک، نادری، سلحشور، شاه غلام، مرحوم شاهرخی تیم شاهین سال 45 در امجدیه - از راست : فریدون ممبینی، هادی طاووسی، ایرج دبیر سیافی، اصغر ادیبی ، رحیمی کاشانی، بیداریان، وطن خواه، آشتیانی، نازی آبادی، محمد ریاحی، بهزادی، - - - بازی پرسپولیس در امجدیه - حسین کلانی در حال سر زدن ، فریدون ممبینی تمرین تیم پیکان در پیکان شهر - از سمت راست : مترجم، رضا وطن خواه، جعفر کاشانی، بهزادی، جاسمیان، - - - ، هنریک سرکیسیان، ادیبی، طاووسی، عسگرخانی، امیر عابدینی، همیشه جوان، - - - بیانی، آلن راجرز مربی - نشسته از راست فریدون معینی، علی پروین، بیوک وطن خواه، آشتیانی، کلانی، مرحوم گنجاپور، فریدون ممبینی، کریم زاده، رحیمی تیم خوزستان بازی در امجدیه با تیم ملی - سال 45 - ایستاده از راست : الوالپور، منوچهر سالیا، قندیل، پورجانکی، کاردان، شاه غلام - نشسته از راست : هیربد، حسن علم، کمائی، فریدون ممبینی
تیم شاهین سال 46 : رسام، بیوک وطنخواه، حمید جاسمیان، بهزادی، حسین کلانی ، رضا وطن خواه، طاووسی - نشسته از راست : مرحوم گنجاپور، فریدون ممبینی، رحیمی، ادیبی ، آشتیانی، شیرزادگان، کاشانی بازی تیم پیکان با نفت آبادان - از راست : فریدون ممبینی، کریم زاده، بیوک وطن خواه، ادیبی، آشتیانی، همیشه جوان، معینی، هنریک ، رضا وطن خواه، بهزادی تیم پرسپولیس از راست : - - - ، عزیز اصلی، مرحوم شاهرخی، بیوک وطن خواه، بیداریان، رحیمی جاسمیان، بهزادی، کاظم بیاتی - نشسته : معینی، کاشانی، فریدون ممبینی، ادیبی، مرحوم پرویز دهداری، مرحوم گنجاپور، رضا وطن خواه پایان بازی جام دوستی با زسکا . از راست : وفاخواه، فریدون ممبینی، رضا وطن خواه، علی پروین، طاووسی، آشتیانی، ادیبی، گنجاپور، عسگرخانی، بیداریان تیم کلنی گارد ( هما ) و پیکان - ایستاده از راست : مسعود معینی، بهرام مودت، دقیقی، امیر عابدینی، - - - ، - - - ، هادی طاووسی، مسیح مسیح نیا، نشسته از راست : بیداریان، آشتیانی، پروین، فریدون ممبینی، دکتر خیری، ، - - - ، ادیبی، نایب آقا روئین دل
تمرین تیم پیکان در پیکان شهر - از سمت چپ - جلو : مرحوم گنجاپور، علی پروین، فریدون ممبینی، ردیف 2 : آشتیانی، معینی، کریم زاده، ردیف 3 : امیر عابدینی، همیشه جوان - ردیف 4 : جاسمیان، وطن خواه، رحیمی تیم پیکان - از سمت راست : غلام وفاخواه، معینی، همایون بهزادی، بیداریان، طاووسی، کاشانی، مرحوم شاهرخی - نشسته از راست : آشتیانی، ادیبی، علی پروین، رضا وطن خواه، فریدون  ممبینی، بیوک وطن خواه بازیکنان تیم کلنی اهواز - از سمت راست : مرحوم صفر ایران پاک، حسین کمائی، مرحوم معینی خیاط، نشسته : فریدون ممبینی سال 44 شاهین اهواز - ایستاده : فریدون ممبینی، نشسته : صفر ایرانپاک فریدون ممبینی
فریدون ممبینی ایستاده مرحوم حمید برمکی، فریدون ممبینی
فریدون ممبینی